Partager/Share/Sangiza
Abasirikari bakuru bataha Musee yo guhagarika jenoside iri ku Nteko

Yanditswe na Emmanuel Senga

15/12/2017

Mu ijambo ryuzuye ubwishongozi n’agasuzuguro yavugiye imbere y’ikoraniro ry’abanyamuryango ba FPR-Inkotanyi kuri uyu wa gatatu tariki 13 Ukuboza 2017, Jenerali Kagame, nk’uko abisanganywe, yagarutse ku bo yita ko bakora akazi ko guterura amakarito, cyangwa kurara izamu imbere ya za kiyosike zo mu Burayi no muri Amerika. Yanagaragaje ko yafunze Diane Rwigara n’umubyeyi we ngo agira ngo yerekane ko adatinya abavugira hanze bose. Nimunyumvire namwe icyo cyaha!

Iyi mvugo y’agasuzuguro igaragaza kamere ya Kagame, nk’umuntu urangwa n’agasuzuguro, ariko akanibagirwa vuba aho akomoka.

Abo aba yikomye, kubera impamvu ze zo gutinya uwavugisha ukuri, cyangwa uwanenga ubutegetsi bwe, ni impunzi zamuhunze zikiza amagara yazo, ubwo we yabaga yacuze umugambi wo kubafunga cyangwa kubica.

Ubuhunzi rero si ikinegu ku wahunze, ahubwo ni ikinegu k’ubutera. Ni ikinegu rero kuri Kagame utera abanyarwanda kuva mu gihugu cyabo, bakerekeza iy’ubuhungiro. Ni no kwibagirwa vuba kandi kuri Jenerali Kagame, kuko hashize imyaka iri munsi ya 25 avuye mu buhunzi. Iyaba yatekerezaga neza yakagombye kumva ko ubuhunzi atari ikinegu, ko ahubwo kubutera ari icyaha.

Kuba yarasubiye mu gihugu amaze igihe kingana kuriya, byakagombye kumwibutsa ko n’abandi, bitinde bitebuke bazakigarukamo. Kwirirwa yibasira abahunze avuga ko baterura ibikarito, ni ukubera ko yahungiye mu gihugu gikennye, bityo ntamenye uko mu bihugu byateye imbere imirimo igabanije n’uko ikorwa. Icyo namwibutsa gusa, ni uko abo yita ko baterura ibikarito, ari bo batunze imiryango yabo yasigaye mu Rwanda, ni bo Banki nkuru y’igihugu ihora itegereje ngo bajugunye utudovize ku meza yayo, ni bo batanga imisoro mu bihugu batuyemo, Kagame akajya kubipfukamira ngo bayimuhemo imfashanyo.

Mu bihugu byumva neza uburyo bwo kwimuka ugamije guhaha, biteganya uburyo byakira abenegihugu babyo bagize amahirwe yo kuba mu bihugu bikize. Ndavuga amahirwe, kuko ubuzima mu bihugu bikize ntaho wabugereranya n’umuriro utazima w’ubukene, umutekano muke n’indwara abanyarwanda bose babamo, kuva ku muturage kugera kuri Perezida wa Repubulika. Uyu nubwo yigaragaza nk’umukire, ariko ni n’umukene ku mutima, kuko abuze amahoro y’umutima nyine.

Icyo nasozesha iyi ngingo ni ukubwira Kagame ko uwo akeka ko aterura ibikarito, agura imodoka, akagura inzu, akigisha abana be, akivuza, agahahira mu isoko rimwe na Minisitiri, umusenateri, umudepite, kandi akagira n’igihe afata ikiruhuko. Ibintu utasanga mu Rwanda.

Abateruzi b’ibikarito bashobora kubangatana Kagame.

Muri iryo jambo nanone yagarutse ku bintu bibiri byatunguye abari bamuteze amatwi: kwemera noneho ko ashobora guterwa, we akavuga ko byakorerwa imbere, ngo guturuka hanze byo ntibishoboka; no gupfuka umunwa abari basanzwe bamena amatwi abantu bumvikanisha ko ngo isi yose iza kwigira ku Rwanda. Aha noneho Kagame yarebesheje amaso abiri ibinyoma birirwa bahimbarwamo, yareba aho igihugu kigeze kirindimuka, agaterwa isoni zo kuvuga ko gitera imbere. Bityo yiyama za ntore ze zirirwa zivuga ko u Rwanda rugiye no gukora ibyogajuru!

Niba Kagame yemera noneho ko ashobora guterwa biturutse imbere, kandi aririmba ko « nda ndambara yamutera ubwoba », ni uko abona uko ibintu byifashe. Abakagombye kumurwanirira yabamariye mu buroko. U Rwanda ni cyo gihugu cya mbere ku isi gifite imfungwa z’abajenerali nyinshi. Ikindi ni uko ubutasi bwe bugenda busubira inyuma, kubera guhindaguranya no gufunga abakozi bakuru bo kuri urwo rwego. Inkurikizi y’ibi ni uko mu gihugu, inzego z’ubutasi zuzuyemo amatiku yo kuregana n’ubwoba, kurusha umurava wo kurinda igihugu.

Ibi rero nk’umuntu wigeze gukora uyu murimo, bimutera ubwoba. Wakongeraho ko afite abanzi hirya hino, haba mu Rwanda imbere no mu bihugu bituranye n’u Rwanda, ndetse no mu bihugu by’amahanga ya kure, ukumva uko uyu mugabo ahangayitse.

Sinemeranywa na we ko adafitiye ubwoba abamutera baturutse hanze, kuko ibyo avuga ahubwo bigaragaza ko ari bo afitiye ubwoba cyane kurusha ab’imbere. Muzumve uko yikanga RNC byonyine. Kandi afite ukuri, kuko ntabwo kumuvanaho bizakorwa n’ab’imbere bonyine, cyangwa ab’inyuma bonyine; hazaba ubufatanye bwa bose. Ni yo mpamvu yari akwiye gushaka uko yakumvikana na bo, niba yifuza kuramba.

Ubu hari ingero zitabeshya ko ibintu bigenda bimuhindukana vuba cyane, kurusha uko yabikangishaga: M23 yakubiswe izuba riva, araruca ararumira, kabone nubwo tumaze kumenya ko abasirikari ba Tanzaniya baherutse kwicirwa muri Congo bishwe n’imitwe yaremwe na Kagame, tukaba tutaramenya uko Tanzaniya izitwara kuri iki kibazo; ikindi tuzi ni uko gukomeza kwendereza Uganda na byo byatumye ifata ingamba zihariye, tutavuze uko gushyamirana n’u Burundi byakajije igisirikari cy’u Burundi gihora kiryamiye amajanja. Nta nubwo yorohewe n’ibyegeranyo by’imiryango yose irengera uburenganzira bwa Muntu, ku gufunga n’ iyicarubozo bikorerwa abo atifuza. Ntitwakwibagirwa na dosiye y’indege ya Habyarimana yamutesheje umutwe, ku buryo yibagirwa ko raporo, kabone nubwo yaba ikorewe muri Amerika, nta cyo yahindura ku cyaha cyakozwe, kimwe n’uko ubucamanza bw’ibihugu birimo demokarasi budakangwa n’ubuhangange bw’abakora amaraporo, kuko bwigenga nyine. Gutagaguza amafaranga y’igihugu udodesha za raporo ngo zo gukangana ntibihagarika igikorwa cy’ubutabera cyatangijwe. Ibi byose iyo biteranye bikwereka umwuka w’icyoba uri mu Rwanda, no kuri Jenerali Kagame ubwe.

Ku rwego rwo hanze, kandi ku buryo bugenda bwiyubaka, hari ubushake bwo guhindura ibintu, ariko cyane cyane mu mahoro. Akaba ari yo mpamvu, bya bindi Kagame avuga aseka ngo ni abateruzi b’ibikarito, bishobora kumutungura, bigahindukamo abateruzi b’abategetsi. Ubu hari urubyiruko rugenda rukurikirana ikoranabuhanga rikomeye, rugenda rwubaka icyo twita « network » ikomeye y’ubutasi, ishobora gutungurana, igatamaza abo bigize ibigirwamana mu Rwanda. Munyemerere nabashimire igikorwa cyakozwe n’iyi network cyo kuvana Ntamuhanga na bagenzi mu ibohero rya Mpanga. Kuba ibinyamakuru byo mu Rwanda bitaracyanditseho, ni uko byabonye amategeko yo kutagaragaza intege nke n’ubushobozi buke by’igihugu mu kukirinda. None wasobanura ute ko abanyururu batatu bakurwa muri Prison irinzwe kuriya, ukabumva bageze mu mahanga? Ibi icyo bigaragaza nta kindi: ni uko hanze urubyiruko rurimo gukoresha ubwenge rwahize, kandi rwabashije kubaka iyi network no mu Rwanda imbere. Mu gihe nk’iki rero, umutegetsi urambiranye aba asabwa kujya mu mishyikirano, ibintu bitaramugeraho na we.

Aho ntitwaba tugeze mu bihe abateruzi b’ibikarito baba biteguye kureka bamwe muri bo, guterura ibikarito, ahubwo bakaba bakora imyitozo yo kuzaterura Kagame ubwe? Ni ukubitega amaso, ibihe birimo kwihuta.

Tubifurije kurangiza mu mahoro 2017, no gutangira mu byishimo 2018.

Ijambo rya P.Kagame tariki ya 14/12/2017: