Partager/Share/Sangiza

01/03/2019, Ibitekerezo by’abasomyi

U Rwanda ruri mu bihugu bikiri mu bukene ku buryo binagoye kurushyira ku rutonde rw’ibihugu biri mu nzira y’amajyambere.

Amajyambere ntareberwa gusa mu mazu yubatse neza ahubwo mu mibereho myiza y’abaturage. Kugirango rero u Rwanda rurenge urwego rubi ruriho hagomba gukorwa byinshi mu rwego rwo gushaka ibisubizo. Abanyarwanda bose bagomba kugira uruhare mu kuzamura igihugu cyabo nta n’umwe uhejwe.

Ubumwe ni yo nzira y’umukiro w’u Rwanda

Muri ino minsi abanyarwanda benshi bamaze gusobanukirwa nuko kuva na kera amacakubiri ariyo yagiye abakururira ingorane nyinshi, inzangano, intambara ndetse n’ubuhunzi bwa hato na hato.

Muri make izo ngorane zose ziri mu mpamvu zituma igihugu gihora gisubira inyuma maze ntube watinyuka kuvuga amajyambere kuko ibyagezweho none uba ufite impungenge ko ejo bishobora gusenyuka.

Mu banyarwanda twibumbiye muri komisiyo y’uburenganzira bw’ikiremwamuntu n’ibibazo by’impunzi natwe twihaye gahunda yo kwegera abanyarwanda no kubahuriza hamwe kugirango habeho ubufatanye mu gukemura ingorane impunzi zigira no kugirango nibamara gusobanukirwa n’ibibazo binyuranye basangiye bazabashe kurwanyiriza hamwe imigirire y’ubutegetsi bubi bubuza abanyarwanda kugira amahoro.

Ni yo mpamvu twatangiye gahunda yo gukoresha inama zo gushaka uko twajya duhura n’abantu banyuranye ku giti cyabo kugirango tugire abakangurambaga benshi mu mpunzi maze igihe nikigera ngo abanyarwanda bibohore burundu, hazabe hari abantu benshi bo kubategurira iyo mpinduka nziza kuri buri munyarwanda.

Ni na byiza ko habaho uburyo bwo guhuza ibikorwa by’impunzi n’ibyifuzo by’abasigaye mu gihugu kuko uko bukeye batotezwa ugasanga na bo baje kongera umubare w’impunzi.

Kure y’amaso si kure y’umutima

Muri gahunda n’ibikorwa twiyemeje harimo no kumenyesha amahanga ingorane dufite nk’impunzi n’akaga abo twasize inyuma barimo biterwa n’ubutegetsi bubi. Ubutegetsi butoteza, bugasahura, bugafungira abantu ubusa, bukica kandi bugahiga n’ababuhunze ni bubi, dukwiye kuburwanyiriza hamwe, bugasimbuzwa ubuyobozi bubereyeho abaturage nta vangura.

Twifatanyije kandi by’umwihariko n’abanyarwanda bose barenganywa n’inzego zinyuranye z’ubutegetsi bwa Kagame Paul, ahanini iz’ubucamanza yifashisha kenshi ajujubya abo adashaka. Turi kumwe n’urubyiruko ruri mu Rwanda, cyane cyane abagomba kuba mu nzego z’umutekano ngo babone uko baramuka. Nibagumeyo ariko bibuke ko bagomba kurengera abaturage kurusha uko barengera abategetsi.

Turifuza gusaba ibinyamakuru  bikorera mu buhungiro ngo bibagane maze na banyirabyo baborohereze kugira ngo ibyo Leta ibakorera byose bimenyekane hanze maze amaboko arwanya igitugu yiyongere. Ubufatanye bw’abanyarwanda baharanira kwibohora binyuze mu mategeko n’ubutabera ni inzira ihamye twese tugomba kwitabira.

Turasaba abanyarwanda bose ngo badufashe tujye hamwe turwanye impamvu zose zitera ubuhunzi kugirango akarengane gacike burundu maze ingufu za twese zihurizwe hamwe mu kuzahura ubukungu bw’u Rwanda no kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu.

Lydie KAYITESI