Partager/Share/Sangiza

19/05/2019, Deo Kabano

Abagiye bakurikira inyandiko zanjye mu bihe byashize, nagiye nibanda cyane mu gusesengura ibibazo biri muri sosiyeti nyarwanda, hanyuma nkanzura ntanga umusanzu wanjye ku muti mbona wadufasha twese nk’abanyarwanda. Ndibaza, cyangwa se reka mvuge ko ntekereza ko gukora gutyo atari bibi. Gusa maze iminsi nitegereza, ndetse nkanakurikiranira bya hafi ibivugwa n’abantu b’ingeri zitandukanye b’abanyarwanda,

(reka abanyamahanga mbe mbaretse), ku birebana n’ibibazo u Rwanda rufite, aho bituruka, ababitera , n’igisubizo gikwiye, nza kwanzura ko kimwe n’abo bose,nanjye ubwanjye nshobora kuba naraguye mu mutego wo kwibwira ko indorerwamo ndeberamo ibibazo by’abanyarwanda ariyo ibona neza kurusha iz’ abandi. Mu yandi magambo nibajije niba koko abanyarwanda dusobanukiwe neza  ikibazo igihugu cyacu gifite. Nta gisubizo ndi bubahe, kuko ntekereza ko ntacyo mfite cyuzuye, gusa ndagira ngo dutekerereze hamwe. Mbahaye nk’ingero, muri ibi bibazo bikurikira, ubajijwe guhitamo kimwe ubona cyagakwiye kubonerwa umuti kugira ngo u Rwanda rukire wahitamo ikihe?

1.Ikibazo cy’umwiryane ushingiye ku moko mu banyarwanda;

2.Ikibazo cyo kugundira ubutegetsi ku bayobozi b’u Rwanda;

3.Ikibazo cyo gutonesha n’icyenewabo mu itangwa ry’akazi;

4.Ikibazo cyo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu mu Rwanda;

5.Ikibazo cy’ubutabera butigenga mu Rwanda n’ubudahangarwa bwa bamwe;

6.Ikibazo cy’urubuga rwa politiki mu Rwanda;

7.Ikibazo cy’ubusumbane hagati y’abakire n’abakene mu Rwanda;

8.Ikibazo cy’igisirikare kitarengera inyungu za rubanda;

9.Ikibazo cy’imyitwarire y’amadini mu Rwanda;

10.Ikibazo cyo kwibuka mu Rwanda;

Nawe wakwiyongereraho n’ibindi byinshi.

Impamvu nibajije ibi byose, ni uko mu mboni yanjye nsanga ikibura kandi gikwiriye ari ubutwari bwo kubasha kwicara hamwe nk’abanyarwanda ngo ibyo byose mvuze n’ibindi byinshi ntavuze, tubive imuzi, twemere ko hari ibyo twabasha gukemura tubishyizemo ubushake, n’ibyo tutabasha kumvikanaho ariko kandi bitagomba kuba imbarutso ya za ngo turwane.

Mvuze ku kibazo cy’ubushake, reka nongereho ngo ubushake bwa politiki bwo gukemura ibibazo. Iyo nshubije amaso inyuma, nsanga ubushake bwa politiki bwagiye bubaho mu mateka y’igihugu cyacu, ahenshi bwari bugamije intego nyamukuru itaravugwaga mu ngamba n’inyandiko za politiki z’ibihe bitandukanye, ariyo gusigasira no kurengera inyungu z’abari ku butegetsi. Cyakora byageze ku ngoma ya Kagame ho biba agahebuzo kuko hejuru y’uburyo bwinshi yakoresheje , yiyongereyeho kimwe gikomeye, kibi, kandi kizarimbura u Rwanda niba ntagikozwe, aricyo cyo kwikiza uwo ari we wese utambamira haba mu mvugo cyangwa se mu ngiro, umurongo adasiba kuvuga yise ntarengwa, nyamara kugeza ubu hakaba nta n’umwe uzi aho utangirira n’aho urangirira usibye we ubwe. Igiteye agahinda ariko, cyakagombye no kudutera ikimwaro twese nk’abanyarwanda, ni ukumva kandi tukabona imigirire nk’iyo y’umuyobozi w’ikirenga w’igihugu, ibangamira mu buryo busesuye uburenganzira bwa muntu, tukabyemera, bikabaho gutyo.

Nemeza ntashidikanya ko muri iyi myaka 29 ishize, Perezida Kagame ariwe munyarwanda wenyine wari ufite intego, ayisobanukiwe neza, azi icyo ashaka kugeraho, uburyo azabigeraho, uko azikiza abatambamira inyungu ze. Kandi ibyo yashakaga yabigezeho, kandi yiteguye no gukomeza kubirengera. Abafite ikibazo ni twe abanyarwanda bandi dusigaye, haba abari mu ruhande rwe, n’abandi batari mu ruhande rwe, kuko iyi myaka yose amaze yiyubaka, twe tuyimaze dusenyana, rimwe na rimwe akanenyegeza natwe tukavayo tugashwana kakahava, kandi tukiyita ko duharanira impinduka. Hari abibwira ko abafite ibibazo ari abafashwe n’ubutegetsi bwa Kagame bakajya mu mabohero ye, cyangwa se abishwe na bwo, ariko abafite ikibazo gikomeye n’abari mu bugwate ariko bibwira ko bari mu bisubizo, ingaruka zizaza nyuma y’ubu butegetsi nta mu nyarwanda zitazageraho. Iyaba koko twakundaga u Rwanda n’abanyarwanda, twakagombye gutera intero imwe ivuga ngo “ Turashaka amahoro, twanze akarengane akari ko kose, turifuza ijambo mu rwatubyaye, twamaganye iyicarubozo rikorerwa abanyarwanda” kubivuga ntibihagije, kubiharanira byakagombye kuba intego yacu ya buri munsi. Nigeze kubivuga muri imwe mu nyandiko zanjye nti “ ibiganiro hagati y’abanyarwanda ni wo muti usharira tugomba kunywa twese, bitaba ibyo tugashira”

Nasoza rero nongera gushimangira ko dukeneye kuganira. Nkuko nabivuze nta muti mfite, ariko tuganiriye ahari twawugeraho. Hari abavuga bati igihe cyo gusaba ibiganiro cyarashize ahasigaye ni ah’ingufu, hari n’umuyobozi mperutse kumva yifuza ngo iyaba abo bose bavuga bari baje ngo bumve uko umuriro ubotsa. Imitekerereze nk’iyi iteye agahinda, ariko njye inanyereka ko nyuma y’abanyarwanda batabarika twapfushije, tutarasobanukirwa ububi bw’intambara. nta kintu cyiza intambara izana, urugero rwa hafi n’ayo magambo avugwa n’abayobozi. Iyo intambara iza kuba ari igisubizo, twakabaye twese twicaye mu Rwanda dutahiriza umugozi umwe mu kubaka igihugu cyacu, kuko niba ari intambara yo twarayibonye. None na duke twabashije kubaka tugiye gusubira inyuma tudusenye na none.

Ariko se abanyarwanda turi bantu ki koko?