Partager/Share/Sangiza

Tariki 21/08/2017, Jean-Claude Mulindahabi

Umuhango wo kurahira ni ikintu gikomeye, si n’muhango gusa kuko ni igikorwa gishimangira gutangira imirimo ya manda k’uwatsinze amatora. Muzi ko uretse n’indahiro, ni nabwo Perezida wa Repubulika watowe ashyikirizwa ibirango bya Repubulika, birimo Itegekonshinga, Ibendera ry’igihugu, indirimbo yubahiriza igihugu, n’ibindi.

Indahiro ya Perezida wa Repubulika si umuhango, ahubwo ni igihango umukuru w’igihugu agirirana n’abenegihugu ko azubahiriza inshingano atorewe kandi yemeye ubwe. Indahiro, tuyisanga mu ngingo y’102 y’Itegekonshinga. Uwatorewe kuba Perezida wa Repubulika agira ati:

« ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro:   1° ko ntazahemukira Repubulika y‟u Rwanda;   2° ko nzakurikiza nkanarinda Itegeko Nshinga n‟andi mategeko;    3° ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe;   4° ko nzaharanira amahoro n‟ubusugire bw‟Igihugu; 5° ko nzashimangira ubumwe bw‟Abanyarwanda;   6°  ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite;   7° ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro.   Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n‟amategeko Imana ibimfashemo.

Hari aho perezida watowe agira ati 1° ko ntazahemukira Repubulika y‟u Rwanda;   2° ko nzakurikiza nkanarinda Itegeko Nshinga n‟andi mategeko; nta muntu utibuka uburyo habaye impaka ndende ubwo mu w »2015 havugwaga ko hari abasabye ko Itegekonshinga ryahindurwa ahanini hagamijwe ko Jenerali Paul Kagamé ayarenza manda ebyri zari zisanzwe zemewe n’itegeko. Hari ibintu bibiri; icya mbere ni uko hari abanyarwanda bakurikiraniye hafi hakaba n’abanyamahanga barimo n’Amerika, bemeza ko abanyarwanda bakoreweho nk’ubufindo n’ikinamico ryo kwerekana ko hari ubwo busabe bwo kurihindura.

Icya kabiri, reka dufate ko habaye ubwo busabe; ese icyo yemera ko rihindurwa, Perezida wa Repubulika Paul Kagamé yubahirije inshingano zo kuririnda. Twibukiranye impamvu ingingo y’101 yavugaga ko nta na rimwe perezida ashobora kuyobora manda zirenze ebyiri.

1. Kutarenza manda ebyiri ni uburyo bwiza bwo gushimangira umuco w’amahoro kuko bitanga icyizere ko uri ku butegetsi azabusimburanaho n’undi hadakoreshwejwe imbaraga za gisirikare, intambara, kuko ibi nta cyiza kibirimo ahubwo bimena amaraso.

2. Hashize imyaka irenga ijana mu Rwanda nta muyobozi usimbuye undi mu nzira nziza, usimbuwe iyo atavanweho ngo yicwe, arafungwa, kandi akenshi biterwa n’uko umuvanyeho aba abona ko ashaka gutegeka ubuzima bwe bwose.

3. Umurimo wa perezida wa Repubulika ntusanzwe, ntagushidikanya ko usaba imbaraga nyinshi cyane cyane gukoresha umutwe, nta gushidikanya ko unaniza. Nyuma ya manda ebyiri haba hakwiye amaraso mashya (undi muntu ufite ubushobozi wava mu ishyaka ryari ku butegetsi cyangwa uwo muri opozisiyo).

4. Perezida wa Repubulika ni umuntu ukomeye mu gihugu, bitewe na kamere muntu buri wese yifitemo, burya uko uri ku butegetsi amara igihe ni ko hari bamwe mu byegera bye babyuririraho ugasanga hari ibintu bikwamira ikambere ntawurabutswe wo hanze cyangwa ngo hagire uwabasha kugira icyo abihinduraho, bikaba bikosorwa gusa n’igihe habaye gusimburana ku butegetsi.

5. Ni inzira nziza yo gukumira ko hagira uwizirika ku butegetsi abitewe n’inyota abufitiye kandi akaba afite ububasha bushingiye ku ngufu n’umutungu ku buryo kwigarurira abantu bimushobokera.

6. Uretse n’iby’amatora, kutarenza manda ebyiri, byongera gushimangira ko ubutegetsi atari akarande.

7. Mu bihugu bikirimo ikibazo cyo kwiba amajwi, kutarenza manda ebyiri ni bwo buryo bwonyine butuma ntawubasha kugundira ubutegetsi igihe ashakiye cyose. Ubusanzwe hari ihame rivuga ko uretse n’Itegekonshinga, n’itegeko risanzwe ntirishobora gushyirwaho cyangwa guhindurwa Kubera umuntu kanaka. Mu gifaransa ni icyo bita le caractère général et impersonnel d’une loi.

Hagati aho abantu baribuka uburyo Jenerali Paul Kagamé yari yaravuze ko azabyuhiriza kandi ko azi neza impamvu adakwiye no kuba yarota arenza manda ebyiri, yabivuze inshuro zirenze eshanu, nimwumve hamwe muri ho: 4° ko nzaharanira amahoro n‟ubusugire bw‟Igihugu; Haba kuri manda ya mbere haba no kuri manda ya kabiri ya Jenerali Paul Kagamé, hakunze kumvikana rapport za LONI n’indi miryango mpuzamahanga zerekanye uburyo Jenerali Kagamé yagize uruhare muri zimwe mu ntambara n’ibindi bikorwa byahungabanyije igihungu cy’igituranyi cya Kongo.