Partager/Share/Sangiza

24/07/2018, Deo Kabano

Mu nyandiko twabagejejeho mu bihe byashize, twagiye tugaruka cyane kuri bimwe mu biranga ingoma z’igitugu, ariko nubwo ataribyo turi bwibandeho muri iyi nyandiko , ntibyatubuza kubigarukaho mu buryo buvunaguye kugira ngo bize kudufasha kumva neza ibikurikiraho.

Twabonye ko ingoma z’igitugu zikunda gukoresha ibintu bikurikira kugira ngo zishimangire ubutegetsi bwazo kubo ziyobora, ibyo akaba ari:

  1. Icyo abazungu bita propaganda: umuntu agenekereje yavuga ko ari nk’icengezamatwara ry’ibyo ubuyobozi bushingiyeho, akenshi ugasanga ari ibintu binogeye ugutwi cyane, ariko mu by’ukuri bihabanye kure n’ibigaragarira amaso mu mibereho ya buri munsi y’umuturage.
  2. Gucunga abaturage kuva mu rwego rwo hasi rw’ubuyobozi ukagera mu rwo hejuru, kuburyo ibyo baganira, ibyo barya, ibyo byanywa, aho basengera, aho bahahira, abo basurana,imitungo bafite, byose bigomba kuba bizwi n’inzego zashyizweho n’ubutegetsi.
  3. Iterabwoba n’ubwicanyi nk’imwe mu ntwaro zikoreshwa kugirango utinyutse wese kugaraza ukuri acubywe hakiri kare, hato atavaho abyara imbuto zagorana kugenzura mu gihe abatekereza nkawe baba benshi kandi batinyuka kwigaragaza.
  4. Kubaha bihebuje umukuru w’ikirenga, wabirengaho ugahanishwa amategeko akarishye, agomba no kubera abandi isomo, kuko agomba gufatwa nk’umuntu utagira intenge, utibeshya , kandi utabeshywa, ufite icyerekezo cyiza abandi bose bagomba kugenderaho.

Gutsinda umunyagitugu ugutuyemo

Nkuko tumaze kubibona rero, mu ngoma z’igitugu, umuturage abana buri gihe n’ibyo abwirwa, uko acungwa, ibyo akorerwa, n’uko asabwa kwitwara, byose byahurizwa hamwe bikabyara ikintu kimwe gikomeye cyane aricyo “UBWOBA” ubu bwoba rero nibwo nise umunyagitugu ugutuyemo, kuko igihe cyose utarabasha kubutsinda, ubu uri infungwa yawe ubwawe, kuko ufite ububasha n’ubushobozi bwo kubutsinda, kabone nubwo waba urinzwe n’abicanyi ba ruharwa. Hari uwavuga ati ariko nawe aho urakabije, ni gute watsinda ubwo kandi bagarika ingogo imbere yawe? Nibyo koko ubwoba mbere na mbere ni ikiyumviro kigera mu musokoro no mu bwonko ikambere, cyane cyane iyo amaso abona ibikorwa by’urugomo bihambaye harimo nko kwicana nkuko tubibona mu Rwanda, muri kamere ya muntu ni ngombwa ko mwene ubwo bwoba tubwiyumvamo, ninaho dutandukaniye n’amamashini. Ariko iyo uburetse bugafata urubuga runini mu mitekerereze yawe, bugeraho bugasigara aribwo bugufatira ibyemezo, kuko nubwo mu mutimanama wawe ushobora kubona ikintu runaka ko aricyo gikwiye gukorwa, ko gihuje n’ukuri, kandi ko kiramutse gikozwe neza cyakubyarira inyungu, ariko bwa bwoba burakubwira ngo reka sigaho, kora icyo utegetswe nibwo ugira amahoro. Ariko se koko niko biri? Nta gihe urategekwa kugira imyitwarire runaka ihabanye n’umutimanama wawe, ukabikora ariko ugasigarana gushengurwa mwo imbere muri wowe? Niba igisubizo ari yego, aho niho nita kubaho “UBOSHYE”

Mu muco nyarwanda rero ho hiyongeraho n’ikindi cya “barandeba bate?” aho rimwe na rimwe twanga gufata ibyemezo runaka kandi twumva neza muri twe ko aribyo bikwiriye, ariko tukabitsinzika muri twe kubwo gutinya uko umuryango, inshuti, n’abandi tubana babifata. Tukemera kubana n’ikinyoma muri twe, tukagiha isura y’ukuri nkana, ngo tutagaragara nabi muri Sosiyeti. Aha bikatuganisha ku kindi kibazo cy’ingenzi aricyo “ Ubuzima bwiza ni ububaweho gute?” nkuko buri wese agira umunsi we wo kuvuka, akagira aho avukira, akagira abamubyara, akagira n’isura imana yamwihereye, ni nako agira umutimanama we bwite, akagira n’ubwisanzure mu gufata ibyemezo bye bwite kandi biganisha mu kumufasha kubaho neza no kubana n’abandi neza, akazagira n’umunsi we wo gupfa, atazi kandi adashobora no guhindura.

Iyo rero ubutegetsi bw’igitugu bukoresheje za nzira twababwiye kugira ngo bukuze muri mwe bya byiyumviro by’UBWOBA, buba bugamije kugira ngo ibyemezo byanyu byose bizagengwe na bwa BWOBA, bityo mukomeze kubaho “MUBOSHYWE “ , bityo bwa burenganzira, umutimanama n’ubushobozi Imana yabahaye bwo gufata ibyemezo bigenga ubuzima bwanyu, mu kaba murabwambuwe.

Ibaze rero uti “ umuntu unyambura ububasha nahawe n’imana niwe nkwiye gukurikira?”

Niba igisubizo kuri iki kibazo ari ‘OYA” ni intambwe ya mbere ikuganisha mu gutsinda bwa “BWOBA” no KWIBOHORA nyakuri. Kandi uzirikane wa mugani uvuga ngo “agati kateretswe ni Imana, ntigahuhwa n’umuyaga”

Nasoza rero mvuga nti “Koresha umutimanama wawe, wumve impanda iguhamagarira kujya mu ruhande rw’Ukuri, kwanga akarengane, no kwimakaza ubutabera, maze wiyambure ubwoba, udusange tubohore urwatubyaye” Nguko uko tuzasiga inkuru nziza I musozi.

Imana Ibahe umugisha.